Adatkezelési tájékoztató

A Hobbycenter.hu (továbbiakban “Adatkezelő” vagy “Weboldal”) elkötelezett a felhasználói (továbbiakban ” felhasználó” vagy “érintett”) személyes adatainak védelme mellett. Az alábbi adatvédelmi tájékoztató arra hivatott, hogy bemutassuk hogyan tesszük ezt. (Ismerteti, hogy az esetlegesen bekért személyes adatokat mire használjuk fel, hogyan védjük meg, és milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban felhasználóinkat)

Adatvédelmi kapcsolattartó

A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelés alapelvei

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.
 • Az adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
 • A kezelt adatok az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek ,relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozottak.
 • A kezelt adatok pontosak, és naprakészek.
 • Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, mely a felhasználók azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Nemzetközileg elismert és bevált információbiztonsági gyakorlatokat alkalmazunk és gondoskodunk arról, hogy szervereink technikailag védettek legyenek, az adatokat és oldalainkat pedig kizárólag titkosított kapcsolaton keresztül lehessen elérni. Információbiztonsági szabványainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, betartjuk és megfelelőség szempontjából teszteljük. Az információbiztonsági incidensek – vélt és valós egyaránt – bejelentésre és kinyomozásra kerülnek.

Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek

 • az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek
 • a weboldalra regisztráló felhasználók
 • a hírlevélre feliratkozók
 • a Weboldalon kapcsolattartási űrlapját használatba vevő
 • a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők
 • a Weboldalt közösségi média oldalakon keresztül kedvelők / megosztók
 • a Weboldal tartalmaihoz hozzászólók.

A kezelt adatok

 • A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett felhasználó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.
 • A Weboldalon található kapcsolattartási űrlap használatával az Adatkezelő az érintett felhasználó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.
 • A Weboldalra történő regisztráció esetén az Adatkezelő az érintett felhasználó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.
 • A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről való részletes tájékoztatást lásd a “Cookie (Süti) szabályzat” oldalon). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).
 • A Weboldalon található harmadik féltől származó beépülő modulok (pl:Facebook, GoogleAnalytics stb. ) is kezelnek személyes adatokat. Ezekre a külső féltől származó beépülő modulokra és ezek használatára minden esetben az adott cég adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

Az adatkezelés célja

 • A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatást.
 • Regisztráció esetén az adatkezelés célja a felhasználó rendszerben történő azonosítása, a felhasználónak különböző szolgáltatásainkhoz és termékeinkhez való hozzáférés nyújtása.
 • Az érintett honlapjának megadása esetén a honlap címét az Adatkezelő azért kezeli, hogy a szolgáltatást teljesítse.
 • A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása.
 • A Weboldal működése során használ sütik céljáról a “Sütikezelési szabályzat” pontban található tájékoztatás.
 • A Weboldalon lehelyezett harmadik féltől származó pluginok használata során az adatkezelés célja, hogy a felhasználót segítse az oldal használatában (közösségi média profilokkal való összekapcsolás)
  Az adatkezelés jogalapja
 • Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
 • Regisztráció esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
 • Az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ez a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adat.
 • A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
 • A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja: Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
 • A beépülő, harmadik féltől származó Pluginok használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

Az adatkezelés időtartama

 • A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.
 • A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja.
 • A weboldalra való regisztrálás során keletkezett adatokat mindaddig tároljuk, amíg az érintett a Hobbycenter.hu felhasználója marad.
 • A sütik élettartamáról a “Sütikezelési szabályzat” pontban található részletes tájékoztatás.
 • A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adataid soha nem osztjuk meg harmadik felekkel, de szeretnénk emlékeztetni, hogy adott esetben kötelesek vagyunk ezt megtenni olyan ügyekben, mint például a személyazonossággal, szerzői jogokkal való visszaélés és a csalás megakadályozása (és más jogi esetek). Ahol a személyes adatokat a felsorolt indokokból egy harmadik félnek kell továbbítanunk, ott szigorú háttér-ellenőrzéseket végzünk azokon a feleken, akikkel az adatot megosztjuk, és az adatokat kizárólag a gyűjtésük eredeti céljának megfelelően osztjuk meg.
Harmadik felektől származó szolgáltatások

 • Hírelvél szolgáltatás: A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő a MailChimp hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, telefon: (404) 806-5843, e-mail: [email protected] Amerikai Egyesült Államokba való adattovábbítás során a személyes adatok védelmét az Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja. A Rocket Science Group, LLC a Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.
 • GoogleAnalytics (analitikai) és Google Adsense (reklám) szolgáltatások: A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.
 • Közösségi média pluginok: A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: [email protected] A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

Sütikezelés

Az oldalon használt sütik típusával, felhasználási körével,felhasználási időtartamával és azok kezelésével kapcsolatos minden ide vonatkozó információ a “Cookie (Süti) szabályzat” menüpontban található.

A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Felhasználóink kérelmezhetik az Adatkezelőtől a felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Felhasználóink jogosultak arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Felhasználóink jogosultak arra, hogy tájékoztatást kapjanak az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát Felhasználói rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

A személyes adatot töröljük ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük vagy más módon kezeltük
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • vagy a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen

Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben a Felhasználó kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (lásd “Adatkezelő táblázat”). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. a Felhasználó jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: [email protected], honlap: http://naih.hu.

Ha nem vagy megelégedve személyes adataid felhasználásával, panaszod az “Adatkezelő személye” táblázatban megjelölt elérhetőségeinken küldheted el nekünk.

Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a tájékoztatót bármikor megváltoztassuk.

Jelen adatvédelmi tájékoztatónkat időről időre módosíthatjuk, hogy biztosítsuk a teljes körű tájékoztatásod az adatkezelési tevékenységeinkkel és az adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelőségünkkel kapcsolatban. Adatvédelmi tájékoztatónk módosításairól a megfelelő csatornákon keresztül értesítünk.